Xúc tiến thương mại

Vast Media cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại

Vast Media  là tổ chức tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp. Bằng sự am hiểu về ngành nghề, thông thạo môi trường, địa bàn kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Vast Media cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại cho các nhà đầu tư như sau:

– Cung cấp dịch vụ về mẫu hàng hóa, tìm kiếm hàng hóa, nhà cung cấp hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu;

– Cung cấp dịch vụ tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư, giao kết hợp đồng;

– Cung cấp dịch vụ đàm phán với đối tác, nhà cung cấp, khách hàng về vấn đề trong phạm vi ủy quyền của nhà đầu tư;

– Tổ chức các sự kiện truyền thông, triển lãm, quảng bá hình ảnh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp của nhà đầu tư;

– Kết nối các bên trong quá trình đầu tư kinh doanh;

– Dịch vụ xúc tiến thương mại khác…